Privacy statement

Inleiding

Teuro Granen respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn klanten, prospects, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Teuro Granen vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de manier waarop Teuro Granen uw persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer verzamelt Teuro Granen uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Teuro Granen verzamelt uw persoonsgegevens als u klant van Teuro Granen bent of een zakelijke relatie met ons heeft, een formulier invult, een e-mail stuurt of met Teuro Granen belt.

Waarvoor gebruikt Teuro Granen uw persoonsgegevens?

Teuro Granen legt uw persoonsgegevens vast (en voert wijzigingen door) ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en (transport)diensten.

  • Teuro Granen verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Teuro Granen baseert zich voor deze verwerking op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
  • Het toezenden van de dagelijkse prijslijst
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

Met wie kan Teuro Granen uw persoonsgegevens delen?

Teuro Granen zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Teuro Granen kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Teuro Granen zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Teuro Granen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Teuro Granen. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Teuro Granen heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Teuro Granen heeft een beveiligingsbeleid met betrekking tot toegang van haar ICT-omgeving.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar teuro@teuro.nl Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Teuro Granen kunt u contact opnemen via e-mail: teuro@teuro.nl Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

Het privacy statement van Teuro Granen kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van Teuro Granen: www.teuro.nl Dit privacy statement is opgesteld op 24 mei 2018.